U bent hier

Giften en donaties

WERVINGSBRIEF STICHTINGSBESTUUR 

 

Beste mede ex GSb-er,

 

Gestart

Vorig jaar is het onderzoek naar de geschiedenis van de Groninger Studentenbond van start gegaan. Talrijke positieve reacties volgden en vele oud-GSb-ers zegden spontaan hun medewerking toe. Van alle kanten kwam materiaal binnen, zoals Nait Soez’ns, seminarmappen (van GSb en LOG), pamfletten en ook werden talrijke foto’s opgestuurd. De acties van de Groninger Studentenbond voor goed en toegankelijk onderwijs, tegen verkorting van de studieduur, voor solidariteit met ‘de onderdrukten’, voor betere studiefinanciering en meer en betaalbare studentenhuisvesting is klaarblijkelijk nog altijd niet vergeten.

 

De Spoorzoeker en de onderzoeks-website

Hopelijk heb je De Spoorzoeker, de nieuwsbrief over het onderzoek naar de GSb-geschiedenis, met evenveel plezier en interesse gelezen als wij deze hebben gemaakt. Ook daar kwamen weer mooie en hartverwarmende reacties op. Heb je ook al een blik geworpen op de website van het onderzoek: www.gsbonderzoek.nl ? Via nieuwsbrief en website willen wij ieder blijven informeren over de vorderingen van het onderzoek. Daar kun je ook reacties kwijt en onderzoeksmateriaal aanmelden.

 

Donatie

Een belangrijke aanleiding voor deze mail is crowdfunding. Oftewel: wil je een financiële bijdrage leveren om de (vooral reis-) kosten voor het onderzoek te kunnen betalen? De eerste bijdragen zijn binnen, zodat de kosten (ook opgebouwd in de vorige maanden) totnogtoe zijn gedekt. Maar voor het verdere onderzoek zijn nieuwe bijdragen noodzakelijk. Als tegenprestatie zullen onderzoeksgroep en andere betrokkenen hard aan het werk blijven om interviews af te nemen en daarover te rapporteren in nieuwsbrief en op website. Elk bedrag ineens is van harte welkom. Er is maar één grens: het moet voor jou passend zijn. Sommigen betaalden een aanzienlijk bedrag van honderden euro’s ineens. Dank!

 

Maandelijkse bijdrage

Je kunt er ook voor kiezen om maandelijks een bedrag automatisch te laten overschrijven. Met bijvoorbeeld €10,- of €20,- per maand draag je in 5 jaar €600,- resp. €1.200,- bij en 2021 (50 jaar na oprichting GSb) is de geplande datum van verschijnen van het boek. Bij 5 jaar periodieke donatie kun je 100% belastingaftrek krijgen. Wim Berg, onze penningmeester,  kan je daar meer informatie over geven.

 

Mogen we een beroep op je doen? *)

NL70 TRIO 0198 1185 62 Tnv Stichting Onderzoek GSb-geschiedenis te Groningen.  Laat er geen gras over groeien….

 

Reünie? 

 We kregen enkele suggesties om een reünie te organiseren. Dat lijkt ons een goed plan, indien hier in bredere kring belangstelling voor bestaat en we veel mensen kunnen bereiken. We denken aan voorjaar 2016. Dus laat wat van je horen en reageer op deze mail. We zoeken ook nog een enthousiasteling die praktisch mee wil organiseren.

 

 

Namens het bestuur van Stichting Onderzoek GSb-geschiedenis

 

Bert Runhaar, voorzitter

Ruud Weijdeveld, secretaris en onderzoekscoördinator

Wim Berg, Penningmeester 

 

 

OPROEP VAN HET AANBEVELINGSCOMITÉ: STEUN HET ONDERZOEK

 

‘De Brauw krijgt nooit zijn duizend ballen…’ Zo klonk het begin jaren ’70 in de straten van Groningen en later ook op het Haagse Binnenhof. De boycot van het collegegeld van ƒ 1.000, ondersteund door massale bezettingen van de hoofdgebouwen van de universiteit en verschillende faculteiten, vormde een van de hoogtepunten van een felle strijd tegen de verhoging van het collegegeld. 

De acties rond het collegegeld markeerden de opkomst van de studentenbeweging in Groningen, zoals deze niet eerder was voorgekomen. Daarbij was de blik niet alleen binnen de universiteit gericht, maar werd ook samengewerkt met talrijke bewegingen daarbuiten. Solidariteit werd ontwikkeld met de studenten in het hoger beroepsonderwijs, met werkende jongeren en met andere progressieve bewegingen, zoals de gezamenlijke actiecomités in de strokarton-industrie. Ook de solidariteit met de vrijheidsstrijd van volkeren in andere delen van de wereld was een belangrijk onderdeel van de strategie van de studentenbeweging.

Om de geschiedenis van de Groninger Studentenbond voor de toekomst vast te leggen is het initiatief genomen tot een onderzoek, waarbij deze op basis van interviews en aanvullend onderzoek in literatuur en archieven zal worden opgetekend.

 

Om de omvang van het onderzoek te beperken, zal dit zich in eerste instantie richten op de eerste vijf jaar (1971-1976). In deze periode vallen niet alleen de acties rond het collegegeld, maar ook de grote acties rond de democratisering van de universiteit (TBV) en de her­structurering van het onderwijs (o.a. de anti-Posthumus-acties). Verder zal aan­dacht worden besteed aan de acties rond de studentenvoorzieningen, zoals een huurboycot en mensa-acties, aan het ‘buitenland’ (Vietnam, Chili, enz.) en aan de ‘coalitiepolitiek’ met andere progressieve bewe­gingen. Aandacht zal er zijn voor de ‘culturele’ kant (o.a. het zangkoor Voorwaarts) zal evenmin ontbreken.

Uiteraard zal ook de voorgeschie­denis (Gronstra, SVB) worden beschreven en zal onstaan en groei van de GSb in het kader van de toen­malige politieke en maatschappelijke verhoudingen worden geplaatst. Daarbij zal uitgebreid worden ingegaan op het concept van de ‘politieke vakbond’. Ter afsluiting zal de balans worden opgemaakt van de betekenis en de resultaten van deze eerste vijf jaar van studentenstrijd in het kader van de GSb en zal een korte schets worden gegeven van de jaren die volgden.

Door de strijd aan de Groninger universiteit verwierven de studenten een positie, zoals zij nooit eerder hadden gekend. Binnen de universiteit konden zij blijvend invloed uitoefenen via nieuw geformeerde bestuurs­organen als de universiteitsraad. Buiten de universiteit droegen zij door hun samenwerking met anderen bij aan de val van de regering-Biesheuvel. In de Viet­nam­­­acties speelden zij met andere jongeren een centrale rol.

De GSb werd in 1971 opgericht als ‘kaderorganisatie’ met 200 leden en groeide binnen enkele jaren uit tot een organisatie met 3.000 leden. Het is de moeite waard om deze ontwikkelingen, de inspiratie die eruit voortkwam en de successen en tegenslagen voor altijd vast te leggen. Zo kunnen de ervaringen uit deze eerste jaren van de GSb ook een inspiratiebron vormen voor de huidige en toekom­stige studenten­­­generaties. Deze invals­hoek zal leidend zijn bij de uiteindelijke vormgeving van het onderzoek.

Ondergetekenden roepen voor­malige leden en sympathi­santen van de GSb en andere betrokkenen uit die tijd van harte op aan dit onderzoek medewerking te verlenen. Dat kan door het geven van interviews, het beschikbaar stellen van archief­materiaal (pam­fletten, affiches, enz.) of door deel te nemen aan de te vormen onderzoeksgroep. Tevens doen zij een beroep om bij te dragen aan de financiering van de onderzoeks­kosten, want onder­zoek kost geld. De onderzoeks­groep zal onder leiding staan van Ruud Weijdeveld (de initiatief­nemer van het onder­zoek).

Wij vragen een ieder om op haar of zijn eigen wijze bij te dragen aan het onderzoek.

 

Pieter Stein

Voorzitter aanbevelingscomité

 

DE LEDEN VAN HET AANBEVELINGSCOMITÉ

 

Bé Keizer (scheikunde, voorzitter Gronstra-bestuur 1970-1971)

Aart Waterman (sociologie, lid universiteitsraad 1971-1972, voorzitter U-raadsfractie 1974-1975)

Fred Luider (natuurkunde, GSb-beleidsraad 1971-1973)

Herma Verbaan (geschiedenis, GSb-beleidsraad 1971-1974)

Fons Buesink (letteren, GSb-bestuur 1972-1973, studiefinanciering)

Max de Ruiter (medicijnen, voorzitter/vice-voorzitter GSb-bestuur 1973-1974)

Bert Runhaar (andragogie, GSb-bestuur 1973-1974, sociaal, voorzitter U-raadsfractie 1975-1976)

Peter Soethoudt (filosofie/sociologie, voorzitter GSb-bestuur 1974-1975)

Pieter Stein (psychologie, GSb-bestuur, 1974-1975, onderwijs)

Hannie van Genderen (psychologie, GSb-bestuur 1975-1976, studiefinanciering)

Jasper Schaaf (filosofie, GSb-bestuur 1976-1977, onderwijs)

Marlou Min (psychologie, voorzitster GSb-bestuur 1978-1979)

Piet Hein Schlebusch (wiskunde, GSb-bestuur 1978-1979, buitenland)

 

Bankrekeningnummer

Donaties kunnen worden gestort op bankrekening nummer NL70 TRIO 0198 1185 62 t.n.v. Stichting Onderzoek GSb-geschiedenis te Groningen.

Omdat de Stichting de ANBI-status heeft gekregen, zijn giften fiscaal aftrekbaar.