U bent hier

Financieel beleid

De Stichting GSb-onderzoek heeft ANBI-status. Giften en schenken aan Algemeen Nut Beoogende Instellingen zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor de belastingen. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de penningmeester, Wim Berg.

 

Doelstelling en actueel beleid

 

De doelstelling van de stichting, zoals geformuleerd in de statuten, luidt als volgt: De stichting heeft ten doel het bevorderen van onderzoek en kennisoverdracht op het gebied van de geschiedenis van de studentenbeweging en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. En voorts: De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: a. het verrichten en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek; b. het (doen) verzorgen van lezingen en scholing; c. het verrichten en het bevorderen van publicaties; en d. alle andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn. Voorts is toegevoegd dat de stichting een ideëel doel heeft en niet het maken van winst beoogt.

De doelstelling van de stichting wordt sinds begin 2015 gerealiseerd door het doen van wetenschappelijk onderzoek ter voorbereiding van een publicatie over de geschiedenis van de Groninger Studentenbond in het jaar 2021.

 

Werkzaamheden van de instelling

 

De stichting doet wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de Groninger Studentenbond  d.m.v. interviews met voormalig betrokkenen, literatuurstudie en archiefonderzoek. Tevens wordt grafisch materiaal verzameld (foto’s en documenten). De werkzaamheden zullen leiden tot een publicatie in het jaar 2021.

 

Wijze van fondswerving

 

Fondswerving gebeurt door het benaderen van voormalig betrokkenen om hen een financiële bijdrage te vragen ter bestrijding van de onderzoekskosten (reiskosten, kantoorartikelen, enz.). Tevens worden mogelijke subsidiegevers benaderd met een verzoek om een financiële bijdrage voor dit doel.

 

Wijze waarop wij fondsen en vermogen beheren

 

De ingezamelde gelden, ter bestrijding van de onderzoekskosten, worden overgemaakt naar een internetspaarrekening.

 

Wijze waarop we bovenstaande besteden

 

Periodiek worden van het saldo van de internetspaarrekening de algemene kosten voor het in stand houden van de stichting (waaronder de kosten voor de website), alsmede de onkosten voor de betrokken onderzoeksmedewerkers vergoed. Een eventueel batig saldo zal t.z.t. worden besteed om de kosten rond de publicatie (mede) te financieren.